Üldine info

Osadel tegevusaladel tegutsemiseks on riik kehtestanud riskide maandamiseks eraldi nõuded selles sektoris teenuse pakkujatele, mis tuleb täita enne, kui teenuse osutamisega on lubatud alustada. Nende nõuete täitmiseks viiakse läbi sobivusmenetlus. Rahapesu Andmebüroo lähtub selliste menetluse läbiviimisel oma pädevuses olevate tegevuslubade väljastamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest ja haldusmenetluse seadusest

Alates 1. juulist 2014 väljastab Rahapesu Andmebüroo Eestis teenuste osutamiseks tegevuslubasid järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

  • finantseerimisasutusena tegutsemine (taotluse esitamisel tuleb majandustegevuse registris märkida rippmenüüst finantseerimisasutusena tegutsemiseks tegevusala(d), mida ettevõte plaanib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutama hakata)
  • usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutamine
  • virtuaalvääringu teenuse pakkumine (taotluse esitamisel tuleb majandustegevuse registris märkida rippmenüüst tegevusala(d), millisel teenust osutama hakatakse)
  • pandimajateenuse osutamine
  • väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavate väärismetallide ja väärismetalltoodete, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük

Tegevusloa kohustust RahaPTS alusel ei ole isikul, kellel on:

  • Finantsinspektsiooni tegevusluba
  • teisest seadusest tulenev kohustus taotleda Finantsinspektsiooni tegevusluba
  • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt, ning:
  • sellisest tegevusest on teavitatud Finantsinspektsiooni või
  • see isik pakub RahaPTS §70 lõikes 1 nimetatud teenuseid kontsernisiseselt

Viimati uuendatud 21.06.2021